Home ดับเพลิงขั้นต้น หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น เพื่อให้สามารถดับไฟได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น เพื่อให้สามารถดับไฟได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

by Nellie Mcdonalid
397 views
1.หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น เพื่อให้สามารถดับไฟได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ทำไมต้องอบรม หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น มีความสำคัญอย่างไร

การเกิดเพลิงไหม้ในสถานประกอบการ ย่อมทำให้เกิดความเสียหายหลายด้าน เช่น มีผลกระทบต่ออาคารและสถานที่ อุปกรณ์การผลิต วัตถุดิบ สินค้า บุคลากร สิ่งแวดล้อม รวมถึงภาพพจน์ของสถานประกอบการนั้นๆ ทำให้การผลิตหรือการประกอบธุรกิจหยุดชะงักได้

ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของนายจ้าง และภาพพจน์โดยรวมของบริษัทฯได้ ซึ่งนายจ้างของแต่ละสถานประกอบการ ต้องดำเนินการเพื่อการป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้ หรือการจัดการระงับเหตุเพลิงไหม้ในขั้นต้น เพื่อป้องกันไม่ให้เพลิงไหม้ลุกลามใหญ่โต

ดังนั้นเรื่องการระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง แต่เนื่องจากนายจ้างและลูกจ้างบางสถานประกอบกิจการ ยังขาดความรู้ ทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเรื่องของ

 • การรับผิดชอบในด้านการป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในภาวะปกติเบื้องต้น
 • การจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • การรณรงค์และการฝึกอบรม

ซึ่งนายจ้างของสถานประกอบกิจการทุกแห่ง จะต้องจัดให้ลูกจ้างมีการเข้าร่วมฝึกอบรมตามที่กฎหมายกำหนด โดยกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

ผู้อบรมทุกคนได้ฝึกปฏิบัติดับเพลิงจริง

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างในการทำงาน จัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกำหนด หรือยอมรับไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบการ
 • เพื่อเป็นการลดความสูญเสีย ชีวิตและทรัพย์สิน ในสถานประกอบการ ให้ลูกจ้างมีทักษะและความสามารถในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเข้าทำการระงับเหตุเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้มีความรู้และทักษะทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวันได้ ได้รู้จักวิธีการป้องกันและการเข้าระงับเหตุอัคคีภัย ได้อย่างถูกต้องถูกวิธี
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นกำลังสำคัญของสถานประกอบการในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและขั้นรุนแรงได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม
 • เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างได้ความปลอดภัย

การเรียนรู้การดับไฟคลาสต่างๆ

หัวข้อการอบรม

ทฤษฎี

 • ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้
 • การแบ่งประเภทของเพลิง
 • จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย
 • การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ
 • วิธีการดับเพลิงชนิดต่างๆ
 • วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง
 • แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยและการประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม

ปฏิบัติ

 • ฝึกปฎิบัติการดับเพลิงประเภท A B C
 • ฝึกปฏิบัติการดับเพลิงประเภท D โดยวิทยาการเป็นผู้สาธิต
 • การดับเพลิงโดยใช้เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ
 • การดับเพลิงโดยใช้สายดับเพลิงและหัวฉีด

ผู้อบรมฝึกใช้ถังดับเพลิง

กลุ่มเป้าหมาย

สถานประกอบกิจการ

ระยะเวลาในการอบรม

หลักสูตร   1  วัน ( ทฤษฎี 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง )

การวัดผล

ผู้เข้าร่วมการอบรมจะต้องเข้าร่วมการอบรมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการอบรม

Pretest – Posttest

มีการลงทะเบียนก่อนการฝึกอบรมและมีการทำแบบฝึกหัดก่อนและหลังการฝึกอบรมมีการทำรายงานผู้ผ่านการฝึกอบรม

เนื้อหาการฝึกอบรม

หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

เกี่ยวกับเรา

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา ที่นี่คุณสามารถค้นหาบทความเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ที่สามารถอ่านได้ฟรี! และมีการอัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆวัน 

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by kentvalentine