หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น เพื่อให้สามารถดับไฟได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

Basicfire Fighting

ทำไมต้องอบรม หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น มีความสำคัญอย่างไร

การเกิดเพลิงไหม้ในสถานประกอบการ ย่อมทำให้เกิดความเสียหายหลายด้าน เช่น มีผลกระทบต่ออาคารและสถานที่, อุปกรณ์การผลิต, วัตถุดิบ, สินค้า, บุคลากร, สิ่งแวดล้อม รวมถึงภาพพจน์ของสถานประกอบการนั้นๆ ทำให้การผลิตหรือการประกอบธุรกิจหยุดชะงักได้

ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของนายจ้าง และภาพพจน์โดยรวมของบริษัทฯได้ ซึ่งนายจ้างของแต่ละสถานประกอบการ ต้องดำเนินการเพื่อการป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้ หรือการจัดการระงับเหตุเพลิงไหม้ในขั้นต้น เพื่อป้องกันไม่ให้เพลิงไหม้ลุกลามใหญ่โต

ดังนั้นเรื่องการระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง แต่เนื่องจากนายจ้างและลูกจ้างบางสถานประกอบกิจการ ยังขาดความรู้ ทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเรื่องของ

 • การรับผิดชอบในด้านการป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในภาวะปกติเบื้องต้น
 • การจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • การรณรงค์และการฝึกอบรม

ซึ่งนายจ้างของสถานประกอบกิจการทุกแห่ง จะต้องจัดให้ลูกจ้างมีการเข้าร่วมฝึกอบรมตามที่กฎหมายกำหนด โดยกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

 

se Fire extinguisher

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างในการทำงาน จัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกำหนด หรือยอมรับไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบการ
 • เพื่อเป็นการลดความสูญเสีย ชีวิตและทรัพย์สิน ในสถานประกอบการ ให้ลูกจ้างมีทักษะและความสามารถในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเข้าทำการระงับเหตุเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้มีความรู้และทักษะทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวันได้ ได้รู้จักวิธีการป้องกันและการเข้าระงับเหตุอัคคีภัย ได้อย่างถูกต้องถูกวิธี
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นกำลังสำคัญของสถานประกอบการในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและขั้นรุนแรงได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการสูญเสียต่อชีวิต, ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม
 • เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างได้ความปลอดภัย

 

Basic Fire

 

หัวข้อการอบรม

ทฤษฎี

 • ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้
 • การแบ่งประเภทของเพลิง
 • จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย
 • การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ
 • วิธีการดับเพลิงชนิดต่าง ๆ
 • วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง
 • แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยและการประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม

ปฏิบัติ

 • ฝึกปฎิบัติการดับเพลิงประเภท A B C
 • ฝึกปฏิบัติการดับเพลิงประเภท D โดยวิทยาการเป็นผู้สาธิต
 • การดับเพลิงโดยใช้เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ
 • การดับเพลิงโดยใช้สายดับเพลิงและหัวฉีด

 

Basic fire training

 

กลุ่มเป้าหมาย

 • สถานประกอบกิจการ

ระยะเวลาในการอบรม

 • หลักสูตร   1  วัน ( ทฤษฎี 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง )

การวัดผล

 • ผู้เข้าร่วมการอบรมจะต้องเข้าร่วมการอบรมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการอบรม

Pretest – Posttest

 • มีการลงทะเบียนก่อนการฝึกอบรมและมีการทำแบบฝึกหัดก่อนและหลังการฝึกอบรมมีการทำรายงานผู้ผ่านการฝึกอบรม

เนื้อหาการฝึกอบรม

 • หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555