Home ความปลอดภัยในการทำงาน หลักสูตรอบรมการทำงานในสถานที่อับอากาศ ตามกฎหมายใหม่ 2564

หลักสูตรอบรมการทำงานในสถานที่อับอากาศ ตามกฎหมายใหม่ 2564

by Nellie Mcdonalid
400 views
1.หลักสูตรอบรมการทำงานในสถานที่อับอากาศ ตามกฎหมายใหม่ 2564

หลักสูตรอบรมการทำงานในสถานที่อับอากาศ ตามกฎหมายใหม่ 2564 มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง

การทำงานในที่อับอากาศตามกฎหมายใหม่ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2564

กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มีการฝึกอบรมที่อับอากาศความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ แก่ลูกจ้างทุกคนที่ทำงานในที่อับอากาศ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจในทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัย ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อาทิ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

ประกอบกับให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ ทุก 5 ปี นับแต่วันสุดท้ายของการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ก่อนครบกำหนด 5 ปี เว้นแต่กรณีที่เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันประกาศนี้มีผลบังคับใช้

2.จัดอบรมให้ทุกคนที่เกี่ยวข้อง

1.หลักการและเหตุผล

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ.2562 ข้อ 20 กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศแก่ลูกจ้างทุกคนที่ทำงานในที่อับอากาศ  รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนด

โดยประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ หมวด 2 ข้อ 14 นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศตามข้อ 13 ทุก 5 ปีนับแต่วันสุดท้ายของการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้อนุญาต (ข้อ 8) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมงาน (ข้อ 9) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ช่วยเหลือ (ข้อ 10) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน (ข้อ 11) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (ข้อ 12) โดยจัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันก่อนครบกำหนด 5 ปี

เนื่องจากการทำงานในสถานที่อับอากาศนับว่าเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน  ทำให้มีผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต และทรัพย์สินเสียหาย ตลอดจนประชาชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงได้รับอันตรายได้  ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในสถานที่อับอากาศทุกตำแหน่งหน้าที่ แม้ว่าจะได้ผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดมาแล้วก็ตาม จึงควรจะได้รับการอบรมทบทวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ

3.ผู้เข้าอบรมลงหน้างานจริง

2. วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้นายจ้างได้จัดให้มีการฝึกอบรมทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศให้กับลูกจ้าง
 • เพื่อให้ลูกจ้างมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และเกิดความปลอดภัยในการทำงาน
 • เพื่อให้ลูกจ้างมีความตระหนักในบทบาท และหน้าที่การทำงานในที่อับอากาศตามที่กฎหมายกำหนด
 • เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้กับผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

3. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม /กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศไม่เกิน 5 ปีและผ่านการอบรมดับเพลิงขั้นต้น
 • ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศเกิน 5 ปีแต่ไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่ 11 เมษายน 2564 และผ่านการอบรมดับเพลิงขั้นต้น

4. วิทยากรบรรยาย

วิทยากรที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และขึ้นทะเบียนวิทยากรกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

5. จำนวนผู้เข้าอบรม

ไม่เกิน 30 คน ต่อรุ่น

6. ระยะเวลาอบรม

1 วัน (3ชั่วโมง หรือ 6 ชั่วโมง)

7. หัวข้ออบรม

 1. กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
 2. ความหมาย ชนิด ประเภทของที่อับอากาศ และอันตรายในที่อับอากาศ
 3. การชี้บ่งอันตรายและการประเมินสภาพอันตราย การประเมินสภาพพื้นที่และงานและการเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ
 4. วิธีการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย
 5. การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ และอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตในที่อับอากาศ
 6. ระบบการขออนุญาตการทำงานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาตทำงานในที่อับอากาศหลักการตัดแยกพลังงานเพื่อปลอดภัย
 7. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

8. วิธีการอบรม

บรรยายภาคทฤษฎี และใช้สื่อ Power point

9. วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล

ผลการทดสอบก่อน – หลังการอบรม ระยะเวลาเข้ารับการอบรม 100 %

10. สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม

วุฒิบัตรผ่านการอบรม

เกี่ยวกับเรา

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา ที่นี่คุณสามารถค้นหาบทความเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ที่สามารถอ่านได้ฟรี! และมีการอัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆวัน 

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by kentvalentine